Polityka prywatności

 1. Pall-Ex >
 2. Polityka prywatności

1. DEFINICJE

 • Administrator danych osobowych – Pallex 24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-394) przy ul. Kołobrzeskiej 28, 80-394 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: 0000631978, NIP: 5842752223, REGON: 365149370. Współadministratorem danych jest Pall-Ex International Limited z siedzibą w Ellistown, Leicesternshire (Wielka Brytania) spółka wpisana do rejestru prowadzonego przez brytyjski rejestr spółek (Company House) pod numerem 03998387. Działając w charakterze współadministratora danych, zarówno Pallex 24 sp. z o.o., jak i Pall-Ex International Limited będzie w przejrzysty sposób określać właściwy sobie zakres odpowiedzialności w kwestii przestrzegania zobowiązań wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych.
 • Polityka Prywatności – Ochrona danych osobowych jest ważnym zagadnieniem w naszej firmie. Doceniamy zaufanie Klientów, którzy nam powierzają swoje dane i dokładamy wszelkich starań, aby były one wykorzystywane w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami. Polityka Prywatności Pallex 24 sp. z o.o. opisana jest w niniejszym dokumencie.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • UŻYTKOWNIK – każda osoba fizyczna odwiedzająca pallex.pl, www.twinesystems.pl, www.solitaire.pallex.pl, http://pallex.haultech.co.uk:52529 lub korzystająca z jednej lub kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce Prytatności.
 • Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 • Serwis – serwis internetowy zamieszczony pod adresami pallex.pl, www.twinesystems.pl, www.solitaire.pallex.pl, http://pallex.haultech.co.uk:52529.

2. CEL ZBIERANIA DANYCH

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z danego Serwisu, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w danym Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisów przez Użytkownika.

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;
 • w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETIGDane osobowe mogą być zbierane w celu zaoferowania potencjalnego Członkowi Regionalnemu w przyszłości propozycji nawiązania współpracy z Pallex 24 sp. z o.o. -podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Adminnistratora (art.6 ust.1 lit f RODO)

3. NADAWANIE PRZESYŁEK, ICH LOKALIZOWANIE i ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA USŁUGI

Nadawanie przesyłek, ich lokalizowanie i złożenie zamówienia usługi przez Użytkownika wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu realizacji i obsługi złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw.

4. FORMULARZE KONTAKTOWE

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Kontakt z Administratorem w ramach danego Serwisu może się odbywać w ramach różnych celów/ powodów: np. formularz ofertowy, formularz reklamacyjny, formularz kontaktowy. Skorzystanie z danego formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie/ załatwienia zgłoszonej sprawy. Użytkownik może czasem podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania/ zgłoszonej sprawy. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania/ sprawy, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe w ramach różnych funkcjonalności Serwisów mogą być przetwarzane w następujących celach:

 • w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • w celu złożenia zapytania ofertowego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, w tym zgłaszania reklamacji związanych ze świadczonymi usługami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem danego Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

5. MARKETING

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);
 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);
 • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera)
 • prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe)

W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.

5.1 REKLAMA KONTEKSTOWA

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5.2 REKLAMA BEHAWIORALNA

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Użytkowników. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

5.3 NEWSLETTER

Administrator świadczy usługę newslettera osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.

 Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 • w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania, jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5.4 MARKETING BEZPOŚREDNI

Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do niego treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS / SMS lub telefonicznie. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie.

6. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki.

7. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

 Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego dany Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w danym Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

8. COOKIES „SERWISOWE”

Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
 • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
 • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies)
 • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
 • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z danego Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania danego Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

8.1 COOKIES „MARKETINGOWE”

Administrator oraz jego zaufani partnerzy wykorzystują również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator oraz zaufani partnerzy przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

9. SPOSÓB ZBIERANIA DANYCH

 • Dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Państwa, poprzez świadome ich wprowadzenie podczas wypełniania formularzy na stronie internetowej.
 • Dane są również zbierane automatycznie przez serwer, który odnotowuje informacje na temat odwołań do strony (adres IP, typ przeglądarki, rozdzielczość monitora).
 • Dane osobowe sa również zbierane poprzez programy analizujące zachowania Użytkowników na stronie internetowej dla celów statystycznych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek zawarcia umowy lub zaoferowania usługi.

10. ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 • Przy rejestracji Użytkownika w celu subskrypcji newslettera (biuletynu elektronicznego) pobierany jest od Użytkownika jego adres poczty elektronicznej.
 • Podczas wypełniania przez Użytkownika formularzy pobierane od Użytkownika są następujące dane: imię i nazwisko, nazwa i adres firmy, numer telefonu oraz adres jego poczty elektronicznej.
 • Podczas wizyty użytkownina na stronie pallex.pl, www.twinesystems.pl, www.solitaire.pallex.pl, http://pallex.haultech.co.uk:52529 automatycznie zbierane są dane dotyczące jego komputera oraz podłączenia do Internetu. Dane pobierane są automatycznie i nie zawierają danych osobowych.
 • Dane pobierane automatycznie zawierają informacje o stronie, z jakiej Użytkownik przeszedł na stronę pallex.pl, www.twinesystems.pl, www.solitaire.pallex.pl, http://pallex.haultech.co.uk:52529 dane na temat jego połączenia internetowego, adresu IP, lokalizacji geograficznej (kraj, region, miasto) oraz nne dane techniczne. W przypadku Użytkowników, którzy weszli na serwis www.pallex.pl, www.twinesystems.pl, www.solitaire.pallex.pl, http://pallex.haultech.co.uk:52529 przez wyszukiwarkę, zbierane są informacje na temat słów kluczowych wpisanych przez Użytkownika do wyszukiwarki, które spowodowały wyświetlenie linku do www.pallex.pl, www.twinesystems.pl, www.solitaire.pallex.pl, http://pallex.haultech.co.uk:52529. Dane zbierane automatycznie mogą również zawierać informacje na temat poprzednich odwiedzin serwisu www.pallex.pl, www.twinesystems.pl, www.solitaire.pallex.pl, http://pallex.haultech.co.uk:52529 oraz klikniętych przez tego Użytkownika reklam linkujących do www.pallex.pl, www.twinesystems.pl, www.solitaire.pallex.pl, http://pallex.haultech.co.uk:52529 nawet jeśli miało to miejsce wcześniej, zazwyczaj maksymalnie 1 do 2 miesięcy.

11. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 • Dla celów związanych z oferowaniem naszych usług, wysyłaniem wycen, doradztwem – przez okres nie dłuższy niż 3 lata,
 • Dla celów realizacji wiążącej nas umowy – na czas jej wykonania oraz przez okres 12 lat po jej zakończeniu,
 • Dla celów rozpatrywania Państwa reklamacji – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu

12. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 • Pallex 24 sp. z o.o. zobowiązuje się chronić prywatność Klientów i w maksymalny sposób zapewniać bezpieczeństwo ich danych osobowych. Wszelkie dane są przetwarzane zgodnie z przepisami ustaw o ochronie danych osobowych i o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć wyłącznie upoważnione do tego osoby i tylko w niezbędnym zakresie. Dotyczy to pracowników i współpracowników firmy Pall-Ex 24 Sp. z o.o., podwykonawców, firm partnerskich, którym dane mogą być przekazane na podstawie Państwa upoważnienia, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa lub też którym przekazanie danych jest konieczne do realizacji wiążącej nas umowy.
 • W żadnym wypadku Pallex 24 sp. z o.o. nie będzie zbywać zebranych danych osobowych podmiotom trzecim. 

13. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 • Macie Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, uzupełnienia, przenoszenia i uzyskania kopii.
 • Macie Państwo prawo żądać od Administratora usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania.
 • Macie Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych prawo do przenoszenia danych lub też cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Macie Państwo prawo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

14. DANE KONTAKTOWE

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować przez adres mailowy: administracja@pallex.pl lub pisemnie pod adresem: Pallex 24 sp. z o.o. ul. Kołobrzeska 28, 80-394 Gdańsk.

15. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Pallex 24 sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności. W każdym tekście jednolitym (tj. uwzględniającym zmiany) polityki prywatności zamieszczonym na stronie www.pallex.pl, zaznaczona będzie data, od której obowiązuje dana wersja tejże polityki.